Yakhaira Shael (Khair - Yafit), 2 y. o., Akhalteke horse, sale. Ахалтекинская лошадь, продажа.