Ramina Shael (Makka - Rursi), akhalteke horse, sale. ахалтекинская лошадь, продажа.