Daghia Shael (Kaytag - Dalit), akhalteke horse, sale. ахалтекинская лошадь, продажа.