Ashti Shael (Alvan - Sharida), akhalteke horse. sale. ахалтекинская лошадь. продажа.